නව දිස්ත්‍රික් ලේකම් ලේකම් ලෙස සෝමරත්න විදානපතිරණ මහතා වැඩ භාර ගැනීම
රාජ්‍ය සේවා වොලිබෝල් තරගාවලියේ සමාරම්භක අවස්ථාව
ස්‍වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හා දිස්ත්‍ර‍ික් ලේකම් කාර්යාලය සංවිධානය කල අවුරුදු උත්සවය 2018
නාගොඩ,හබරාදූව,අක්මීමන ආපදා චෙක්පත් බෙදා දීම

පුවත් සහ සිදුවීම්

District Coordinating Committee Meeting

District Coordinating Committee Meeting will be he...

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්