ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි දීමනා පත්‍ර‍ බෙදා දීමේ බද්දේගම
රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය පීළිබද සාකචිඡාව 2019.05.07
නාගොඩ මහජන හා නිලධාරි හමුව.
e-Land වැඩ සටහන ජනගත කිරීම ගාල්ල දිස්ත්‍රික් වැඩ සටහන
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් රැකියා කේන්ද්‍ර‍ය විවෘත කිරීම
ගාල්ල නව ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව සඳහා මුල් ගල් තැබීමේ උත්සවය
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයට අනුබද්ධිත ශරීර සුවතා මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීම
නියාගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලයේ තුන් මහල් ගොඩනැගිල්ල වීවෘත කිරීමේ උත්සවය

News & Events

දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම

 දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2...

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්