පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ දකුණු පළාත් කාර්යාලය විවෘත කිරීම 2019.09.05
ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ උපාධිධාරීන් 1560 දෙනෙකුට රජයේ ආයතනවල පුහුණුව ලබාදීම-II අදියර-2019
ළඟම පාසල හොඳම පාසල දංගෙදර ජයවර්ධන විදුහලේ ගොඩනැගිලි සිසු අයිතියට පත් කිරීම.
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය නිමිතිකොට පැවති පිරිත් පිංකම
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සමෘද්ධි දීමනා පත්‍ර‍ බෙදා දීමේ බද්දේගම
රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය පීළිබද සාකචිඡාව 2019.05.07
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් රැකියා කේන්ද්‍ර‍ය විවෘත කිරීම
ගාල්ල නව ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව සඳහා මුල් ගල් තැබීමේ උත්සවය

News & Events

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්