වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමෙන්තුව විසින් සංවිධානය කරන ලද වනරෝපා 2018
ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සාහිත්‍ය උත්සවය 2018
බලපිටිය රේවත මහා විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි සිසුු අයිතියට පැවරීම
ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගමේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය විවෘත කිරීම
බෝපේ පෝද්දල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ නිලසෙවන කාර්යාල 05ක් ස්වදේශ කටයුතු ගරු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතාගේ ප්‍රදානත්වයෙන් නිල වශයෙන් ජනතා අයිතියට පත්විය.

District Secretary

 Mr. Somarathna Vidhanapathirana

View more

News & Events

District Coordinating Committee Meeting

District Coordinating Committee Meeting 26th of No...

Bid Document

Bid Documentid Document 

Disaster Case Report 2018.10.10 9.00 am

      Disaster Case Report 2018.10...

Meeting & GA Programme